506 108 397 | 0(75) 7223559 klis.b@vp.pl

Pożyczki, kredyty

Zajmuję się również sporządzeniem dokumentacji związanej ze zwrotnymi formami wsparcia. Zarówno na otworzenie firmy jak i jej rozwój (np. Preferencyjna pożyczka JEREMIE, dla sektora MŚP oraz na otworzenie formy MIKROPOŻYCZKA).

Zakres usługi to:

 • Przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Pomoc w rozliczeniu pożyczki, udzielonej pomocy publicznej.

Preferencyjna pożyczka dla przedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 20120 (RPO) w ramach Inicjatywy JEREMIE, przyznawane są cyklicznie, w ramach prowadzonych naborów.

W Polsce inicjatywa JEREMIE – z ang. Joint European Resources for micro to medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) realizowana jest na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ideą inicjatywy JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynku światowym poprzez zapewnienie przedsiębiorcom z sektora MŚP sprawnego i elastycznego finansowania działalności i rozwoju.

Misją JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych oraz które rozpoczynają dopiero działalność (w tym absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 250 pracowników

 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa dolnośląskiego

 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka

 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju

 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe, jeśli wynika to z charakteru przedsięwzięcia

 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 100 tys. zł, przy czym maksymalna łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w ramach projektu wynosi 200 tys. zł, z zastrzeżeniem, że kolejne pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż 3 miesiące

 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym

 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy

Jakie korzyści daje pożyczka:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych

 • 0% wkładu własnego

 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki

Mikropożyczka - KLIKNIJ ABY ROZWINĄĆ

Instrument Finansowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowany jest z wkładu finansowanego ze środków Funduszu Funduszy w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, udzielany przez FRW Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

W ramach uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektu niskooprocentowanych pożyczek „Mikropożyczka”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, finansowane są wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt opiewa na kwotę 6,1 mln zł, z czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej. Liczba Inwestycji, na które Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzieli jednostkowych pożyczek ze środków Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” wynosi co najmniej 120. Celem projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsięwzięć oraz zapobieganie bezrobociu.

O Instrumencie Finansowym Mikropożyczka – Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. (Dz.U. 2015 poz. 1073). Program skierowany jest do osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego.

Kto może otrzymać wsparcie? – Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,

 • kobiety,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Możliwa do wykorzystania oferta:

 • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki

 • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki

 • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

Zakres finansowania w ramach pożyczki – W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego. Wkład pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Ograniczenia w finansowaniu – W ramach pożyczki nie jest możliwe:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,

 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,

 • refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania Działanie  8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zabezpieczenie spłaty – W przypadku udzielenia pożyczki FRW przyjmuje obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową pożyczkobiorcy oraz dodatkowo co najmniej jedną z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,

 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,

 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,

 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,

 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Napisz do nas

Wyrażam zgodę

Beata Kliś

Firma Usługowo-Handlowa

Telefon

506 108 397
(75 ) 722  35   59

Adres

Siekierczyn 248
59-818 Siekierczyn